ผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกำเนิดวิทย์


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิก  

1. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างรายงานการทำกิจกรรม
   หรือผลงานพร้อมหลักฐานประกอบ
3. ตรวจสอบสถานะการส่งผลงาน